Artikel 1 Definities

 

Deelnemer:               de consument, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met KrederCoaching of een rechtspersoon die een Overeenkomst sluit voor een of meerdere werknemers met KrederCoaching. 

KrederCoaching:       een rechtspersoon die als dienst trainingspakketten of traningsschema’s aanbiedt aan Deelnemer 

De Overeenkomst:    de Overeenkomst tussen Deelnemer met KrederCoaching

Schriftelijk:                onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten tussen

Deelnemer en KrederCoaching.

 

Artikel 3  Het aanbod

1. KrederCoaching brengt het aanbod schriftelijk uit. Het aanbod Is van kracht gedurende twee weken na dagtekening.

2. Het aanbod is van kracht omvat ten minste:

- welk trainingspakket of -schema wordt aangeboden. Zie www.kredercoaching.nl voor de actuele trainingspakketen.

- de kosten: uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

- de wijze van betaling en de betalingstermijn;

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken. 

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Deelnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren. De Algemene Voorwaarden zijn voor de Deelnemer altijd raadpleegbaar op de website www.kredercoaching.nl

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Deelnemer. 

 

Artikel 5 Bedenktijd voor consumenten

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruikmaakt van de trainingsfaciliteiten. 

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van KrederCoaching) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van KrederCoaching en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van KrederCoaching.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging 

1. KrederCoaching biedt de Deelnemer keuze uit verschillende trainingspakketten met een Overeenkomst met verschillende duur (bijv. 1 middag of  jaar). Als de Deelnemer een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit - tenzij anders overeengekomen - doen tegen het einde van de periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Deelnemer niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Deelnemer kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

2.  Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Deelnemer na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

3. De Deelnemer mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: het voor de Deelnemer als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de Traningsschema’s uit te voeren. 

4. De Deelnemer moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen. 

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is KrederCoaching gerechtigd om de bijdrage over de verstreken periode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare kosten. 

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Deelnemer een bevriezingsmogelijkheid. Als de Deelnemer gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de trainingsschema’s als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat KrederCoaching  er gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij de Deelnemer. 

7. Indien KrederCoaching zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door KrederCoaching mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. KrederCoaching betaalt het resterende bedrag aan Deelnemer in dat geval terug.

 

Artikel 7 Prijs  

1. De prijs voor het trainingspakket wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

De prijs is inclusief BTW.

 

Artikel 8 Verplichtingen van KrederCoaching 

1. KrederCoaching staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. 

2. Indien KrederCoaching gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. Inspanningstesten worden volledig afgenomen door KadanzCycling op de door hun gevestigde locatie. 

3. KrederCoaching zorgt ervoor dat bij Groepstrainingen of andere evenementen onder de vlag van KrederCoaching, er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Deelnemer

1. De Deelnemer dienen een medische contra-indicatie voor Wielrennen te melden aan KrederCoaching.

2. Het is de Deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan bijv. groepstrainingen indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

3. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan KrederCoaching mede te delen.

 

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 

1. KrederCoaching kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden 

traningsschema’s. KrederCoaching zal de voorgenomen wijzigingen bespreken met de Deelnemer.  

 

Artikel 11 Toegang tot de Trainingsschema’s 

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Deelnemer toegang tot de trainingsschema’s.

 

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde kosten voor de trainingsschema’s worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim nadat hij daar door KrederCoaching schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is KrederCoaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. KrederCoaching is tegenover de Deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. KrederCoaching is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

2. KrederCoaching zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van KrederCoaching is beperkt tot het verzekerd bedrag.

3. De Deelnemer is tegenover KrederCoaching aansprakelijk voor schade als 

gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Deelnemer komt.

4. Kredercoaching geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor het niet behalen van individuele resultaten. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen. 

5. Deelname van door KrederCoaching opgegeven groepstrainingen en activiteiten zijn voor eigen risico van de Deelnemer. Deze groepstrainingen zijn niet verplicht.

6. De Deelnemer begrijpt dat fysieke training risico’s met zich mee kan brengen en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Aanbevolen wordt dat de Deelnemer zich hiervoor verzekerd. 

7. De Deelnemer verklaart dat hij/zij geen negatief advies heeft gekregen van een arts om een overeenkomst aan te gaan met Kredercoaching.

8. Deelname aan door KrederCoaching georganiseerde andere activiteiten zoals lezingen, clinics, hoogte trainingen, gebruik van de hoogte-tent etc. zijn altijd op eigen risico van de Deelnemer. Het dragen van een valhelm bij activiteiten van Kredercoaching is verplicht gesteld.

9. De Deelnemer vrijwaart KrederCoaching voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KrederCoaching toerekenbaar is.

 

Artikel 14 Klachten 

1. De Deelnemer dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd - bij KrederCoaching in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer zijn rechten ter zake verliest.

3. KrederCoaching beantwoordt de door de Deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt KrederCoaching per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een mediator of rechter. 

 

Artikel 15 Hoogte-tent

1. De hoogte-tent word alleen verhuurd in Nederland.
2. Na levering van de producten worden de goede staat van de producten bevestigd door de klant.

Deze bevestiging gebeurd door het ondertekenen van een leveringsbon.

3. De klant zal de producten met voorzichtigheid gebruiken.

4. Na de huurperiode zorgt de klant dat de hoogte-tent weer schoon is.

5. Bij schade zullen de kosten verhaalt worden op de klant.

6. De klant verklaart zich medisch gezond om in een hypnotische omgeving (hoogte-tent) te verblijven. De klant is hier zelf medisch verantwoordelijk voor zijn gezondheid en het gebruik van de hoogte-tent en bij twijfel of heeft u vragen of het gebruik van de

hoogte-tent m.b.t. uw gezondheid; raadpleeg altijd uw huisarts.

7. Geen restitutie bij annulering 1 week voordat de huurperiode ingaat.

8. De totale kosten van de huurperiode dienen op voorhand betaald te worden. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing. 

 

                        

© KrederCoaching, Zevenhuizen, december 2018